Misją naszej fundacji jest podejmowanie działań urzeczywistniających zasady państwa demokratycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego

Celem Fundacji jest podejmowanie działań urzeczywistniających zasady państwa demokratycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja od wielu lat zajmuje się działalnością polegającą na tworzeniu, rozbudowie oraz wzmacnianiu sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobieganiu przestępczości, w tym jej przyczynom, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, badań naukowych i rozwojowych, przygotowywaniu opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, promowaniu oraz ochronie w kraju i za granicą prawdy historycznej, dobrego imienia, a także wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności systemu prawnego oraz kultury. Fundacja zajmuje się także edukacją prawną zarówno w zakresie edukacji obywatelskiej, praw człowieka, informacji prawnej i poradnictwie prawnym a przez to również działa w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Wszystkie zadania do tej pory realizowane przez Fundację były w sposób całkowity lub częściowy tożsame lub podobne do tych, które będą realizowane w niniejszym projekcie.

Cele naszej fundacji

 • propagowanie standardów państwa demokratycznego;
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji;
 • wspieranie dążeń do kształtowania instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesem partykularnym;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej, w tym działalności wspomagającej rozwój i aktywizację wspólnot i społeczności lokalnych;
 • zwiększanie odpowiedzialności obywateli za życie publiczne poprzez propagowanie postaw obywatelskich oraz cnót i wartości demokratycznych oraz zwiększanie kontroli społecznej nad instytucjami życia publicznego;
 • wzmacnianie instytucji kontroli obywateli nad działalnością podmiotów władzy i instytucji życia publicznego;
 • wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, jako niezbędnych dla kształtowania systemu demokratycznego;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników i innych grup zawodowych realizujących zadania publiczne;
 • pomoc prawną i udzielanie informacji prawnej dla obywateli;
 • pomoc ekspercką dla krajów przechodzących transformację ustrojową;
 • współpracę naukową z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji;
 • działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, w tym wyższego oraz nauki;
 • działalność edukacyjną społeczeństwa w obszarach działalności Fundacji;
 • promocję i organizację wolontariatu;

Efektywne prawo w efektywnym państwie

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonym projektem: „Efektywne prawo w efektywnym państwie. Uwarunkowania lokalne w kontekście globalnym, wobec wyzwań XXI w. w walce z przestępczością”. Jest to projekt Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Jego zadaniem jest budowa systemu wsparcia informacyjno- edukacyjnego, a także analityczno-badawczego.

Ostatnie seminaria i konferencje