Polecane książki i opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi książkami: Organy zapewniające pluralizm rynku medialnego oraz ochronę praw użytkowników mediów elektronicznych. Zapobieganie przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w porządkach prawnych współczesnych państw. Tom IV – redakcja naukowa: Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK Grzegorz PASTUSZKO Organy zapewniające pluralizm rynku medialnego oraz ochronę praw użytkowników mediów elektronicznych. Zapobieganie przestępczości, jej przyczynom i…

Polecane książki i opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi książkami: Organy stojące na straży uczciwości procesu wyborczego w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym. Tom IV – redakcja naukowa: Magdalena Maksymiuk, Grzegorz Pastuszko Organy stojące na straży uczciwości procesu wyborczego w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym. Tom III –…

Polecane książki i opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi książkami: Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym Tom III – red. naukowa Artur Trubalski, Andrzej Pogłódek Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom…

Polecane książki i opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi książkami: Niezależne organy do spraw zwalczania korupcji oraz sądy antykorupcyjne w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym Tom II – red. naukowa Justyna Michalska, Andrzej Pogłódek Niezależne organy do spraw zwalczania korupcji oraz sądy antykorupcyjne w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście…

Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w pierwszym roku pandemii COVID-19

Przedstawione do recenzji opracowanie jest bardzo wartościowe. Omawia aktualne problemy funkcjonowania polskiego państwa i społeczeństwa w obliczu dynamicznej pandemii w kontekście negatywnych zjawisk społecznych (przestępczość, dewiacje, wykroczenia). […] Prawidłowo opisano w nim metodologię przeprowadzonych analiz, przebieg pandemii w Polsce oraz stan przestępczości w tym okresie w naszym kraju (ze szczególnym uwzględnieniem oszustw, cyberprzestępczości i przemocy w rodzinie, wybranych dewiacji społecznych, autodestrukcji i problemów ekonomicznych oraz…

Geneza i praktyka instytucji przysięgłych w amerykańskim postępowaniu karnym

Jest to pierwsza w Polsce recenzowana monografia naukowa, w której przybliżono niezwykły fenomen prawny i kulturowy, jakim jest amerykańska instytucja przysięgłych – tj. grupa obywateli podejmujących określone decyzje w procesie karnym. Od samego początku funkcjonowania państwa amerykańskiego umożliwia ona obywatelom  bezpośrednie uczestniczenie w realizacji władzy państwowej, a w pewnym sensie także kontrolowanie poczynań ośrodków władzy…

Między chromosomem a paragrafem – Transseksualizm w ujęciu prawnym, społecznym i medycznym

Monografia dotyka ważnego społecznie, medycznie, psychologicznie i prawnie problemu transseksualizmu i zaburzeń identyfikacji płciowej. Problem transseksualizmu jest wieloaspektowy, dlatego wieloperspektywiczność ocenianej pracy jest jej ogromną zaletą, daje bowiem możliwość zarówno poszerzenia spojrzenia na problem, jak i uprządkowania wiedzy na ten temat. Poszczególne rozdziały napisane są w większości zwięzłym, naukowym językiem, z przytoczeniem aktualnej literatury przedmiotu, ale jednocześnie w sposób zrozumiały dla…

Tryb powoływania sędziów i rola rad sądownictwa w wybranych państwach europejskich

Powoływanie sędziów i rola rad sądownictwa Rady Sądownictwa są podstawowymi, wyspecjalizowanymi organami, stojącymi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Kompetencje tych rad decydują o ogromnym ich znaczeniu dla należytego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem monografii jest przedstawienie unormowań prawnych dotyczących pozycji prawnej rad sądownictwa. Zbadania zagadnienia statusu prawnego, uprawnień oraz sposobu kreowania składów rad sądownictwa,…

Wartości Unii Europejskiej a praworządność – red. Marcin Romanowski

Źródła, które ukształtowały europejską tożsamość, można uszczegółowiać mniej lub bardziej. Zawsze jednak ich trzon tworzą elementy nieodmiennie kojarzone z określonymi wartościami czy zespołami wartości składającymi się na pojęcie Zachodu jako projektu intelektualnego . Równie dobrze utrwalone, choć czasami różnie nazywane, są momenty przełomowe, które uformowały ten cały fenomen. To przede wszystkim greckie państwomiasto, z wytworzonym…