Anna Maria Stachowicz

Członek Rady Fundacji

Absolwentka studiów licencjackich na kierunkach administracja oraz pedagogika o specjalności: resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Dyplomy magistra uzyskała w zakresie pedagogiki o specjalności: poradnictwo zawodowe i coaching kariery, a także w zakresie zarządzania o specjalności: zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej oraz wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie pracuje jako nauczyciel oddziału przedszkolnego w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą prawnych i psychopedagogicznych aspektów wykonywania kar skutkujących pozbawieniem wolności, obejmują także determinanty skuteczności kary pozbawienia wolności w szczególności kwestie dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa osób osadzonych oraz związków między kontaktami osób osadzonych ze światem zewnętrznym, a możliwościami realizacji resocjalizacyjnych celów kary. Jest autorką oraz współautorką publikacji naukowych.