Cele fundacji - Instytut Prawa Ustrojowego

 1. propagowanie standardów państwa demokratycznego;
 2. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji;
 3. wspieranie dążeń do kształtowania instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesem partykularnym;
 4. wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej, w tym działalności wspomagającej rozwój i aktywizację wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. zwiększanie odpowiedzialności obywateli za życie publiczne poprzez propagowanie postaw obywatelskich oraz cnót i wartości demokratycznych oraz zwiększanie kontroli społecznej nad instytucjami życia publicznego;
 6. wzmacnianie instytucji kontroli obywateli nad działalnością podmiotów władzy i instytucji życia publicznego;
 7. wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, jako niezbędnych dla kształtowania systemu demokratycznego;
 8. podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników i innych grup zawodowych realizujących zadania publiczne;
 9. pomoc prawną i udzielanie informacji prawnej dla obywateli;
 10. pomoc ekspercką dla krajów przechodzących transformację ustrojową;
 11. współpracę naukową z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji;
 12. działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, w tym wyższego oraz nauki;
 13. działalność edukacyjną społeczeństwa w obszarach działalności Fundacji;
 14. promocję i organizację wolontariatu;
 15. tworzenie, rozbudowa oraz wzmacnianie sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobieganie przestępczości, w tym jej przyczynom;
 16. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym;
 17. pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, potrzebującym indywidualnego wsparcia, a także wyrównywanie ich szans życiowych ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 18. wspieranie wynalazczości oraz innowacyjności, w tym w szczególności w obszarze prawa, gospodarki, życia społecznego, badań naukowych i rozwojowych;
 19. promowanie oraz ochrona w kraju i za granicą prawdy historycznej, dobrego imienia, a także wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności systemu prawnego oraz kultury.