Wydawnictwo

Instytut Prawa Ustrojowego prowadzi działalność wydawniczą od 2013 roku. Wydaje recenzowane prace naukowe w obszarze nauk prawnych i polityczno-ustrojowych dążąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych publikacji. IPU stosuje zasady opublikowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). Patrz: Etyka wydawnicza Fundacji – Instytut Prawa Ustrojowego

Przyjmując utwór do publikacji, Instytut Prawa Ustrojowego bierze pod uwagę profil działalności Instytutu, aktualny plan wydawniczy, zawartość merytoryczną utworu oraz sposób prezentacji tematu, w związku z przyjętymi zasadami upowszechniania wyników badań naukowych.

Zarząd Instytutu Prawa Ustrojowego postanowił, że od 2019 r. w celu upowszechniania osiągnięć naukowych wszystkie nowo wydawane książki będą dostępne w systemie open-acess poprzez stronę Instytutu Prawa Ustrojowego na warunkach licencji Creative Commons. Stosowana będzie licencja CC-Attribution-NonCommercial-No-Derivatives (CC BY-NC-ND). Więcej informacji na stronie: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Wydawane książki będzie można również nabyć w wersji drukowanej poprzez skorzystanie z usługi druku na życzenie (Print on Demand; PoD).

Przebieg procesu wydawniczego

1. Autor przesyła pocztą elektroniczną do Instytutu Prawa Ustrojowego na adres: fundacja.ipu@gmail.com pracę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Przesłana praca musi być pełną, ostateczną wersją autorską włącznie z materiałami ilustracyjnymi, wykresami oraz tabelami, przypisami i bibliografią. Zmiany dokonywane do przesłaniu pracy nie będą akceptowane. Zmiany w tekście można dokonać w fazie korekty wydawniczej. Pracę należy przekazać w pliku Word sporządzoną zgodnie ze standardami przyjętymi przez Instytut Prawa Ustrojowego. Prosimy o nieprzesyłanie prac w plikach PDF.

Autor musi zagwarantować, że:

  • praca jest oryginalna, nie została uprzednio opublikowana – lub posiada pisemną zgodę pierwotnego wydawcy na wydanie jej przez Instytut Prawa Ustrojowego – oraz nie jest przedstawiana do wydania w innym wydawnictwie w formie drukowanej lub elektronicznej.
  • zawarte w pracy materiały nie naruszają praw autorskich innych osób, jak również, że zgłaszana praca nie zawiera treści niezgodnych z prawem.

Autor przekazując pracę może poprosić o wstępną wycenę kosztów procesu wydawniczego oraz możliwe daty wydania książki w przypadku uzyskania pozytywnej recenzji

2. Rada Instytutu Prawa Ustrojowego wyznacza osobę, która wstępnie określa, czy przesłana propozycja wydawnicza jest interesują oraz spełnia wymogi formalne i w przypadku pozytywnej oceny przekazuje manuskrypt do recenzji wydawniczej zewnętrznemu wobec Instytutu pracownikowi naukowemu, który jest wybierany zgodnie z kryterium kompetencyjnym. Recenzent ma dwa miesiące na sporządzenie recenzji wydawniczej a następnie odesłanie jej wraz z tekstem pracy z naniesionymi poprawkami i uwagami dla autora na adres Instytutu.

3. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji autor jest zawiadamiany przez Instytut i w terminie trzech miesięcy ma obowiązek dokonać poprawek, jak również pisemnie ustosunkować się do uwag zawartych w recenzji. Poprawiony tekst w wersji elektronicznej, jak również w formie wydruku autor ponownie składa w Wydawnictwie wraz z drukiem oświadczenia i zezwolenia na publikację oraz oświadczenia autora, że tekst nie zawiera treści naruszających tajemnicę państwową i służbową.

W przypadku recenzji dwuznacznej lub negatywnej o dalszym postępowaniu w sprawie publikacji decyduje Wydawca.

4. Pozytywna recenzja, naniesienie poprawek przez autora i zgoda Rady Instytutu Prawa Ustrojowego na opublikowanie pracy są podstawą do zawarcia umowy wydawniczej.

5. Zatwierdzony do druku tekst jest następnie kierowany do opracowania redakcyjnego. Koszty tej usługi stosownie do postanowień umowy ponosi Instytut Prawa Ustrojowego lub Autor.

6. Proces wydawniczy od przekazania recenzji przez Recenzentów do jego zakończenia pozostaje pod opieką Dyrektora Instytutu Prawa Ustrojowego lub innej wyznaczonej przez niego osoby. W toku procesu wydawniczego, Instytut Prawa Ustrojowego przekazuje Autorowi:
– pierwszą korektę pracy;
– drugą korektę pracy;
Autor na tym etapie procesu wydawniczego może wprowadzać zmiany, uzupełniać braki itp.

7. Zredagowany tekst jest przekazywany do składu, łamania, opracowania rysunków, materiału ilustracyjnego itp. Na tym etapie autor może podać swoje propozycje, oczekiwania dotyczące wyglądu strony tytułowej publikacji. Możliwe jest umieszczenie zdjęcia autora i krótkiej noty biograficznej na tylnej stronie okładki.

8. Po złamaniu tekstu autor otrzymuje egzemplarz publikacji do korekty autorskiej. Na tym etapie autor zatwierdza ostateczną wersję tekstu. Później książka w formie pliku PDF przekazywana jest do składu. Po zakończeniu tego procesu Autor otrzymuje informację o dostępności książki w wersji elektronicznej na stronie Instytutu Prawa Ustrojowego oraz możliwości jej umieszczenia w innych zbiorach elektronicznych (np. biblioteki cyfrowe).

Wymogi edytorskie

1. Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 dla tekstu głównego i 10 dla przypisów; marginesy standardowe: 2,5 cm; interlinia: 1,5 dla tekstu głównego i 1,0 dla przypisów; tekst wyrównany do lewej i prawej krawędzi (justowanie).

2. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Prosimy nie stosować wymuszonego justowania tekstu (Shift + Enter), funkcji nagłówków, wymuszania odstępów za pomocą wielokrotnej spacji i tym podobnych.

3. Tytuł opracowania powinien być maksymalnie zwięzły, nie powinien zawierać określeń zbędnych.

4. Nie należy wyodrębniać zbyt dużej liczby rozdziałów i podrozdziałów (maksymalnie trzystopniowy podział typu: Rozdział 2, podrozdział 2.1., podpodrozdział 2.1.1.)

5. Istotne pojęcia można wyróżnić czcionką pogrubioną. Nie należy nadużywać tego sposobu wyróżniania tekstu (np. oznaczać tak całych akapitów).

6. Zwroty obcojęzyczne oraz tytuły cytowanych prac zaznacza się kursywą.

7. Dłuższe cytaty umieszcza się w osobnym akapicie, stosując wcięcie tekstu z lewej strony na całej wysokości akapitu (tzw. cytat blokowy).

8. Przypisy umieszcza się na dole strony, korzystając z funkcji automatycznego numerowania. Przypisy powinny mieć co do zasady charakter informacyjny (bibliograficzny). Należy unikać rozbudowanych dygresji bądź zamieszczania w przypisach dłuższych cytatów.

9. W tekście głównym stosowane są powszechnie przyjęte skrótowce, także na oznaczenie aktów prawnych.

10. Prosimy o dokładne przytaczanie tytułów publikacji, nazwisk redaktorów, numeracji czasopism, sygnatur orzecznictwa oraz publikatorów powoływanych aktów normatywnych. Prosimy o zapoznanie się również ze: „Wskazówkami dla Autorów”.

Format

Książki są wydawane przez Instytut Prawa Ustrojowego w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz EPUB. Możliwe jest też wydanie ich w formacie HTML do przeglądania na monitorach ekranowych oraz MOBI na urządzenia mobilne. Od 2019 r. książki wydawane przez Instytut Prawa Ustrojowego są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Instytutu Prawa Ustrojowego do pobrania lub czytania online.

Oprócz tego możliwy jest zakup książki drukowanej poprzez skorzystanie z usługi „PoD” (Print-on-Demand”. Książki te są drukowane z wykorzystaniem druku cyfrowego co umożliwia Instytutowi Prawa Ustrojowego zamawianie jednocześnie niewielkich partii książek, które mogą zostać bezpośrednio dostarczone do zamawiających zarówno w kraju, jak też zagranicą. Książki PoD są porównywalne pod względem jakości do tradycyjnie drukowanych książek: są wydawane w miękkiej pełnokolorowej okładce z błyszczącym laminatem na dobrej jakości papierze.

Książki elektroniczne, jak też książki PoD podlegają tym samym przepisom prawnym co książki wydawane w sposób tradycyjny tj. posiadają nadany numer ISBN, ich egzemplarze są przekazywane do Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz innych bibliotek uprawnionych do przekazania egzemplarza obowiązkowego, a wszelkie istotne w nich zmiany wymagają publikacji nowego wydania.