O fundacji

Fundacja od wielu lat zajmuje się działalnością polegającą na tworzeniu, rozbudowie oraz wzmacnianiu sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobieganiu przestępczości, w tym jej przyczynom, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, badań naukowych i rozwojowych, przygotowywaniu opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, promowaniu oraz ochronie w kraju i za granicą prawdy historycznej, dobrego imienia, a także wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności systemu prawnego oraz kultury. Fundacja zajmuje się także edukacją prawną zarówno w zakresie edukacji obywatelskiej, praw człowieka, informacji prawnej i poradnictwie prawnym a przez to również działa w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Wszystkie zadania do tej pory realizowane przez Fundację były w sposób całkowity lub częściowy tożsame lub podobne do tych, które będą realizowane w niniejszym projekcie.

Nasza Fundacja współpracowała w ramach wspierania i propagowania bezpłatnej pomocy prawnej m.in z Kancelarią Prawną dr Krystiana Nowaka w Jedliczu, Kancelarią Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie, Kancelarią Radców  Prawnych Paździor & Głuszak s.c. w Lublinie, Kancelarią Radcy Prawnego Artura Trubalskiego w Lublinie oraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie (również w zakresie edukacji prawnej). Udzielaliśmy poradnictwa prawnego zarówno osobom nie będącym w konflikcie z prawem jak i tym, który w takim konflikcie się znajdowali, przez swoje działania włączaliśmy się i stale się włączamy w zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości i pomoc ofiarom przestępstw.

Najbardziej rozbudowana współpraca miała miejsce z Kancelarią Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy. Współpraca odbywała się w latach 2013-2017 i dotyczyła:

 1. przygotowywania opinii i ekspertyz na zlecenie Kancelarii (ok. 60 ekspertyz napisanych przez zespół 6 osób pracujących i współpracujących z Fundacją tj. B. Szmulik, A. Pogłódek, B. Starzec, J. Szymanek, M. Maksymiuk, A. Trubalski);
 2. organizowania praktyk młodych prawników w zakresie pisania ekspertyz i pism procesowych (przez okres 5 lat praktyki objęły grupę 12 osób);
 3. prowadzenia wespół z Kancelarią szkoleń specjalistycznych w latach 2015-2017, które objąłby grupę ok. 50 prawników (szkolenie odbywało się na zlecenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu);
 4. świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej (grupa objęta taka pomocą objęła ok. 70 osób, głownie w zakresie prawa karnego i prawa cywilnego).

Podmiotem silnie współpracującym z Fundacją, w latach 2017-2019 była też Kancelaria Prawna dr Krystiana Nowaka w Jedliczu. We współpracy z tym podmiotem Fundacja:

 1. przygotowywała opinie i ekspertyzy (ok. 20 ekspertyz napisanych przez B. Szmulika, A. Pogódka, B. Starca, A. Trubalskiego);
 2. organizowała praktyki młodych prawników, głownie w zakresie obsługi kancelaryjnej i pisania pism procesowych (praktyki objęły 7 osób);
 3. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej (świadczeniobiorcami była grupa ok. 40 osób, głownie w zakresie prawa karnego i cywilnego).

Współpraca Fundacji – Instytut Prawa Ustrojowego z Kancelarią Radcy Prawnego Artura Trubalskiego w Lublinie zaczęła się w 2014 r. i trwa do dnia dzisiejszego. W ramach wspólnych działań Fundacji i Kancelarii:

 1. sporządzano opinie i ekspertyzy (ok. 40 opinii napisanych przez B. Szmulika, A. Pogłódka, B. Przyworę, B. Starca);
 2. organizowano praktyki młodych prawników (5 osób);
 3. udzielano bezpłatnej pomocy prawnej (A. Trubalski, B. Szmulik, B. Przywora – pomoc taką uzyskało ok. 50 osób, głównie w zakresie prawa cywilnego).

Współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie nastawiona była w pierwszym rzędzie na edukację prawniczą i praktyki. Współpraca ze Szkołą trwa nieprzerwanie do 2013 r. i przejawia się w następujących obszarach:

 1. pracownicy Fundacji prowadzą zajęcia i kursy dla studentów Szkoły w zakresie edukacji prawniczej;
 2. Fundacja wespół z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadziła projekt badawczy dotyczący bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym instytucji i procedur zapewniających skuteczną ochronę prawną (efektem współpracy jest skrypt pt. , red. M. Paździor, B. Szmulik, Warszawa, wydawnictwo C.H. Beck, 2012, ss. 442, osobami zaangażowanymi w projekt a związanymi z fundacja byli B. Szmulik i J. Szymanek);
 3. Fundacja wraz ze Szkołą zorganizowała trzy duże, konferencje, w tym dwie o zasięgu krajowym i jedną o zasięgu międzynarodowym, poświęcone tematyce prawniczej (konferencje odbywały się w Kazimierzy Dolnym nad Wisłą i w Nałęczowie i dotyczyły następujących tematów:
  1. Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich – Kazimierz Dolny nad Wisłą, czerwiec 2014, ok. 40 uczestników;
  2. Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989 – 2014, Nałęczów, czerwiec 2015; ok. 40 uczestników;
  3. Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce – Kazimierz Dolny nad Wisłą, czerwiec 2015, ok. 60 uczestników (konferencja o zasięgu międzynarodowym).

W ramach prac związanych z organizacją i przebiegiem tych konferencji osoby związane z Fundacją prowadziły różne prace, w tym;

 1. prace organizacyjne;
 2. moderowanie obrad;
 3. wygłaszanie referatu;
 4. udział w dyskusji;
 5. prace wydawnicze związane z drukowaniem materiałów pokonferencyjnych (osobami zaangażowanymi w realizację projektów konferencji byli: B. Szmulik, J. Szymanek, A. Pogłódek, B. Starzec, B. Przywora).

Instytut Prawa Ustrojowego specjalizuje się m.in. w działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, wydając monografie z szeroko rozumianej dziedziny ustrojowej w tym zwłaszcza z zakresu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnianiem instytucji, które są powołane dla ochrony praw i wolności jednostki. Treść publikacji jest bezpośrednio lub pośrednio związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości. Mamy duże doświadczenie jako wydawnictwo co przedstawiamy w niniejszym opisie. Przykładowe tytuły monografii:

 • „Instytucje ochrony praw człowieka”, red. A. Pogłódek, B. Przywora B. Szmulik, Warszawa 2015, s.288, ISBN 978-83-64744-00-6
 • „Instytucja Referendum we współczesnym Kirgistanie. Studium polityczne”, A Pogłódek, Warszawa 2018, s. 335, ISBN 978-83-64744-76-1
 • „Konstytucja Republiki Abchazji”, oprac. A Pogłódek, Warszawa 2015, s 21, ISBN 978-83-93807-34-5
 • „Konstytucja Republiki Sacha (Jakucja)”, oprac. A. Pogłódek, K. Nowak, Warszawa 215, s. 21, ISBN 9788394403706
 • „Konstytucja Republiki Czeczeńskiej” oprac. K. Nowak, Warszawa 2017, s. 150, ISBN 978-83-64744-81-5
 • „Samorząd Terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich”, red P. Litwiniuk Warszawa 2015, ISBN 978-83-93807-39-0 – publikacja jest jednym z efektów grantu (listopad 2015) pn. “Samorząd Terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich – 25 lat doświadczeń, nowe wyzwania”.

Jednym z zadań realizowanych przez Fundację było wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, udzielanie pomocy eksperckiej, rozwijanie współpracy naukowej, prowadzenie badan naukowych z zakresu prawa, socjologii i ekonomii oraz realizowanie działań edukacyjnych aktywnego demokratycznego społeczeństwa. Zadania były również skorelowane z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości.

​Należy wskazać, że poza publikacjami wydanymi wprost pod auspicjami Fundacji, osoby związane z Fundacją, w mniejszym bądź większym stopniu, wydają szereg publikacji z tematyki prawniczej, w tym bardzo dużo prac o charakterze podręczników, skryptów i opracowań popularnonaukowych. Można tu wskazać:​

 • „Konstytucyjny system organów państwowych”, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 383
 • „Historia doktryn politycznych i prawnych”, red. Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, ss. 264
 • „Prawo konstytucyjne porównawcze”, red. Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015, ss. 248
 • „Prawo konstytucyjne”, red. Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 341
 • „Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy”, red. Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 365
 • „Polish Political System. An Introduction”, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ss. 446
 • „Wielki słownik parlamentarny”, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ss. 1223