Statut Instytutu Prawa Ustrojowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Fundacja – Instytut Prawa Ustrojowego, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów: Andrzeja Pogłódka, Bartłomieja Starca, Bogumiła Szmulika, aktem notarialnym z dnia 31 października 2013 r., Rep. A nr 6593/2013, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (teks jednolity Dz.U. nr 46 z 1991 r., poz. 203) i niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja jest ekspercką, niezależną, pozarządową jednostką prowadzącą badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną, ekspercką i popularyzatorską.

 

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działania poza granicami Polski.

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.

4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

 

§ 3

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony

 

§ 4

1. Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja – Instytut Prawa Ustrojowego”.

2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

3. Odpowiednikiem nazwy w języku angielskim jest: „Foundation – Institute of Constitutional Law”.

 

§ 5

Nadzór na działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do sprawa nauki i szkolnictwa wyższego.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 6

1. Celem Fundacji jest podejmowanie działać urzeczywistniających w Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokracji, w szczególności poprzez:

a) propagowanie standardów państwa demokratycznego;

b) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji;

c) wspieranie dążeń do kształtowania instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesem partykularnym;

d) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej, w tym działalności wspomagającej rozwój i aktywizację wspólnot i społeczności lokalnych;

e) zwiększanie odpowiedzialności obywateli za życie publiczne poprzez propagowanie postaw obywatelskich oraz cnót i wartości demokratycznych oraz zwiększanie kontroli społecznej nad instytucjami życia publicznego;

f) wzmacnianie instytucji kontroli obywateli nad działalnością podmiotów władzy i instytucji życia publicznego;

g) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, jako niezbędnych dla kształtowania systemu demokratycznego;

h) podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników i innych grup zawodowych realizujących zadania publiczne;

i) pomoc prawną i udzielanie informacji prawnej dla obywateli;

j) pomoc ekspercką dla krajów przechodzących transformację ustrojową;

k) współpracę naukową z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji;

l) działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, w tym wyższego oraz nauki;

m) działalność edukacyjną społeczeństwa w obszarach działalności Fundacji;

n) promocję i organizację wolontariatu.

 

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami, w szczególności poprzez:

a) organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk prawnych, społecznych i pokrewnych;

b) bieżącą ocenę kierunków przemian ustrojowo-politycznych;

c) tworzenie opracowań analitycznych dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego;

d) sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii dotyczących aktów prawnych;

e) działalność doradczą dla organów administracji państwowej i samorządowej oraz sektora gospodarczego;

f) współprace z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w zakresie objętym celami fundacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jaki i poza jej granicami;

g) realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;

h) działalność doradczą (konsultingową);

i) działalność wydawniczą i prowadzenie serwisów internetowych;

j) organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów, konkursów na prace naukowe i zjazdów środowiskowych;

k) prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów oraz doradztwo;

l) prowadzenie biblioteki książek i czasopism krajowych i zagranicznych;

m) prowadzenie praktyk i staży dla studentów i osób wchodzących na rynek pracy;

n) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z funduszy, programów i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej;

o) organizowanie imprez kulturalnych i wystawa oraz innych form propagujących działalność Fundacji;

p) propagowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu.

2. Fundacja może współpracować ze wszelkimi osobami i organizacjami zarówno rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Fundacji.

3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi:

a. fundusz założycielski Fundacji w wysokości 2.400 zł. (dwa tysiące czterysta złotych),

b. dochody uzyskane przez Fundację,

c. prawa nabyte przez Fundację.

2. Wszyscy Fundatorzy są zobowiązani do wniesienia funduszu założycielskiego określonego w § 7 ust. 1 pkt a solidarnie w częściach równych, tj. po 800,00 zł (osiemset złotych).

3. Fundatorzy wnoszą fundusz założycielski w formie wkładów pieniężnych.

4. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek za granicą.

7. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 9

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 10

1. Środki na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne;

b) grantów naukowych i innych podobnych funduszy;

c) funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;

d) spadków, zapisów, darowizn;

e) dotacji i subwencji osób prawnych;

f) dywidend i zysków z akcji i udziałów;

g) dochodów z działalności gospodarczej;

h) dochody od kwot zdeponowanych w bankach;

i) dochody ze zbiórek publicznych;

j) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 11

1. Fundacja może prowadzić w celu realizacji celów statutowych, zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, działalność gospodarczą.

2. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej:

a) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z.);

b) wydawanie książek (PKD: 58.11.Z);

c) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);

d) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD: 18.1);

e) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD: 18.2);

f) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych (PKD: 73.20.B),

g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD: 72.20Z);

h) badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z);

i) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 63.99.Z);

j) działalność prawnicza (PKD: 69.10.Z);

k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B);

l) działalność związana z tłumaczeniami (PKD: 74.30.Z);

m) działalność biblioteczna (PKD: 91.01.A);

n) działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z);

o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.1.A);

p) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B);

q) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70:21Z);

r) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);

s) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.6);

t) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD: 47.9);

u) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 94.99.Z);

v) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z.);

w) działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z),

3. Dochody osiągnięte z działalności, określonej w ustępie 2 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.

IV. ORGANY FUNDACJI

 

§ 12

1. Organami Fundacji są:

Obligatoryjnymi

a. Rada Fundacji

b. Zarząd Fundacji,

Fakultatywnymi

c. Rada Patronów,

d. Rada Naukowa.

2. Fundacja działa poprzez swoje organy.

 

A. Rada Fundacji

 

§ 13

1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 3 do 5 członków.

2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje honorowo.

4. Pierwszą Radę Fundacji stanowią Fundatorzy. Kolejne składy Rady będą wybierane w sposób opisany w pkt 5-10.

5. Każdy z Fundatorów ma prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Fundacji, pozostali członkowie Rady wybierani są w sposób opisany w pkt 6-10.

6. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały finansowo Fundację bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów Fundacji;

7. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

8. Radę Fundacji powołuje się na 5 lat, z zastrzeżeniem, że kadencja pierwszej Rady upływa w dniu 1 czerwca 2020 r.

9. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania, zaś w przypadku członka Rady powołanego przez Fundatora zgodnie z pkt 7 również w przypadku odwołania go przez powołującego Fundatora.

10. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, oraz może wybrać jednego lub więcej Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Przewodniczący w okresach pomiędzy sesjami Rady może wykonywać niektóre jej kompetencje na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego.

4. Decyzje Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

5. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

6. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji i jej organów,

b) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i jej organów,

c) Zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji.

d) Zatwierdzenie rocznych planów finansowych Fundacji,

e) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

f) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

g) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielnie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy,

h) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

i) Wprowadzanie zmian w statucie Fundacji,

j) Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli Zarządu Fundacji w każdym czasie i w pełnym zakresie,

k) Powoływanie Rady Naukowej i innych ciał doradczych Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie jej członków.

§ 16

1. Każdy z członków Rady może zawiesić swoje członkostwo w Radzie lub złożyć rezygnację bez podania powodów. W tym celu składa oświadczenie na ręce Przewodniczącego Rady.

2. W przypadku przewidzianym w ustępie 1 członek stały Rady ma prawo wyznaczyć na swoje miejsce na okres zawieszenia lub na stałe w przypadku rezygnacji nowego członka Rady.

3. Członkowie Rady Fundacji:

a. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

b. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrotu uzasadnionych kosztów wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

B. Zarząd Fundacji

 

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2. Na członka Zarządu może zostać powołany Fundator wchodzący w skład Rady Fundacji.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie został powołany, dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

5. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. Zarząd może wybierać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

6. Zarząd w całości lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

7. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się wraz z upływem kadencji całego zarządu.

8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

9. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 18

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu z uzasadnionych przyczyn w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

b) kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu jej majątkiem;

c) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych;

d) realizowanie uchwał Rady Fundacji;

e) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;

f) uchwalanie regulaminów;

g) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji;

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

i) realizowania dyspozycji darczyńców, o ile nie są sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami Statutu;

j) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wielkości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

k) powoływanie Dyrektora Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego, jeśli większość członków zarządu wyraża zgodę na tę formę głosowania.

4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się, co najmniej raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli jest na nim obecna, co najmniej połowa członków.

5. Zarząd co roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Fundacji:

a) roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Fundacji nie później niż do 31 marca roku, którego te plany dotyczą,

b) do dnia 30 września kompleksowe sprawozdanie z działalności i roczne sprawozdanie finansowe nie później niż do 31 marca roku, następującego po roku, którego te sprawozdania dotyczą.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

a) Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,

b) Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli jednego członka Zarządu Fundacji.

3. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu zatwierdzona przez Radę Fundacji.

4. Wszelkie czynności z zakresu reprezentacji Fundacji, dla ujednolicenia polityki zewnętrznej powinny być konsultowane z należytym uprzedzeniem czasowym z Prezesem Zarządu. Zgoda Prezesa Zarządu dla podjęcia wskazanych czynności jest niezbędna.

C. Rada Patronów

 

§ 21

1. W skład Rady Patronów mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną.

2. Członkowie Rady Patronów wspierają działalność Fundacji.

3. Członkowie Rady Patronów pełnią swą funkcję honorowo.

4. Członek Rady Patronów może uchwałą Rady Fundacji zostać włączony do Rady Naukowej.

D. Rada Naukowa

 

§ 22

1. W skład Rady Naukowej mogą wchodzić osoby wyróżniające się wiedzą lub doświadczeniem z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych lub społecznych.

2. Członkowie Rady Naukowej wspierają działalność merytoryczną Fundacji.

V. Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 23

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne – placówki terenowe.

2. Placówki terenowe są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo, realizującymi cele statutowe Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu.

3. Placówki terenowe działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu. Statuty powinny określać zakres niezbędnej samodzielności Kierowników placówek oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Fundacji.

4. Kierowników placówek powołuje i odwołuje Zarząd.

5. Podstawy działalności finansowej placówek są roczne plany finansowe zatwierdzane przez Zarząd.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

1. Zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji, większością 3/4 głosów oddanych i zgody Fundatorów, jeśli zmian następuje za ich życia.

2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych celów Fundacji i jej nazwy.

§ 25

1. Fundacja może połączyć się z inna Fundacja o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie.

§ 26

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów oddanych.

3. Likwidację przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji, któremu w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu.

3a. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od

daty ogłoszenia likwidacji,

c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli,

g. zgłoszenia ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele statutowe Fundacji.

§ 27

Organizację wewnętrzną Fundacji określa „Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Fundacji.